ไพ่สี่สี 22 ใบ ภาพพระศิวะ .. พระนารายณ์ .. พระพรหม .. พระนางสรัสวดี .. พระนางลักษมี .. พระนางกาลี .. พระคเนศ .. พระกฤษณะ ฯลฯ มีหนังสือคู่มือสวัสดีครับ


Om Namah Shivaya

ในประเทศไทย แม้ว่าศาสนาพุทธจะได้รับการนับถือเป็นหลัก แต่ก็ปะปนอยู่กับศาสนาพราหมณ์ และศาสนาฮินดู มาตั้งแต่อดีต และยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งล้วนมาจากประเทศอินเดีย
ศาสนาฮินดูนั้นได้พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์ และมีการแตกออกไปหลายนิกาย มีนิกายใหญ่ ๆ คือ ที่นับถือพระนารายณ์ หรือพระวิษณุเป็นใหญ่เรียกว่า ไวษณพนิกาย และที่นับถือพระศิวะ หรือพระอิศวรเป็นใหญ่เรียกว่า ไศวะนิกาย   มีเทวรูปของศาสนาฮินดูประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่งชาวฮินดูและผู้ที่มิได้นับถือศาสนาฮินดูเป็นจำนวนมาก ได้ไปประกอบพิธีและถวายเครื่องสังเวย เพื่อขอให้ทรงประทานสิ่งที่ตนปรารถนา ด้วยความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้นั้น
ไพ่เทพพยากรณ์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักความเชื่อข้างต้น เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการพยากรณ์ชะตาชีวิต หากมีการใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง อย่างมีสติ ค้นหาคำตอบโดยทำความรู้จักกับปัญหา สนใจในคำแนะนำ มีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายแล้ว จะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
สุกิจ ภักดีดินแดน
Mobile : 08-1889-9216
Fax : 02-472-7744
สำนักงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
เลขที่ 679/37 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ10600 
อยู่บริเวณปากซอยอิสรภาพ 31/1  ข้างปั๊มน้ำมันเชลล์ 
ฝั่งตรงข้ามซอยทวีธาภิเศก  เยื้องกับโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี